El 2022 – Del 1

// English further below ///

Hejsan,
Som ni troligen vet om så har det varit väldigt mycket nyheter om de historiskt höga elpriserna, speciellt i skåne. Ni kanske har undrat lite om det om ni sett era elräkningar eftersom priserna där har legat stilla.

Tanken med elen är att föreningen ska ta ut köpa el för att sen sälja det vidare till självkostnadspris till medlemmarna enligt den förbrukning medlemmen har.

Vanligtvis brukar föreningar bestämma vad det snittpriset för självkostnadspriset är på årsbasis, dvs, vi som förening uppskattar vad vi tror snittpriset är för kommande året.

Årets ganska turbulenta elpriser har gjort det väldigt svårt att göra en uppskattning på årsbasis, och under året har föreningen i praktiken subventionerat elen till alla medlemmarna.
Årets snittpris från januari till och med november ligger på 148 öre / kWh. Vi har tagit ut 80 öre/kWh. Detta får vi se som årets julklapp från förening till alla medlemmar! 🙂

Från nu så måste vi dock som förening ändra så att priset föreningen säljer till medlemmarna mer korrekt matchar inköpspris. Snittpriset för november har varit 183 öre /kWh, och det inkluderar allt utom moms. Dvs Elhandel, elnät, olika elskatter. December, Januari och Februari lär tyvärr se ungefär likadana ut, om inte mer, enligt allt vad vi kan se
.
Styrelsen kommer börja jobba med 3 månadersperioder för elen istället för att sätta på årsbasis, och de närmaste 3 månaderna sätter vi priset till 190 öre/kWh.

Tyvärr finns det en viss tröghet i att tillämpa nya priser på elen så jag kan idag inte vara helt säker på om denna siffra kommer gälla från räkningarna i januari eller februari. Det beror på att vår ekonomiska förvaltare tar in information från en tredjepart innan de tillämpar kostnaderna. Jag får be om lite förståelse medan vi lär oss hur deras rutiner fungerar.

Trots de kanske tråkiga nyheterna här så hoppas jag att ni alla har en får ett jättebra julfirande!
Med vänliga hälsningar,
Mikael Hedegren

———————-

Hello,
As you probably know, there has been a lot of news about the historically high electricity prices, especially in Skåne. You may have wondered a bit about that if you have seen your electricity bills because the prices there have been stagnant.

The idea with the electricity is that the association will charge to buy electricity and then sell it on at cost price to the members according to the consumption the member has.
Usually, associations usually decide what the average price for the cost price is on an annual basis, ie, we as an association estimate what we think the average price is for the coming year.

This year’s rather turbulent electricity prices have made it very difficult to make an estimate on an annual basis, and during the year the association has in practice subsidized electricity for all members.
This year’s average price from January to November is 148 öre / kWh. We have taken out 80 öre / kWh. We will see this as this year’s Christmas present from the association to all members! 🙂

From now on, however, we as an association must change so that the price the association sells to the members more correctly matches the purchase price. The average price for November has been 183 öre / kWh, and that includes everything except VAT. Ie electricity trade, electricity networks, various electricity taxes. Unfortunately, December, January and February seem to be about the same, if not more, according to all we can see.

The board will start working with 3-month periods for electricity instead of setting on an annual basis, and for the next 3 months we will set the price at 190 öre / kWh.

Unfortunately, there is a certain inertia in applying new prices for electricity, so today I can not be entirely sure whether this figure will apply from the bills in January or February.

This is because our financial manager collects information from a third party before applying the costs. I have to ask for some understanding while we learn how their routines work.

Despite the perhaps sad news here, I hope you all have a great Christmas celebration!