El 2022 – Del 2

// English below

Hej

Två uppdateringar:Efter att nu ha sett att december blev mycket värre än väntat (187,4 öre per kWh exklusive andra avgifter, notera att nedan var inklusive!) så visar det att det är väldigt svårt att förutspå elkostnader. Om de faktiska kostnaderna för elen blir väsentligt högre än de fakturerade avgifterna så kan det bli aktuellt med avstämmning under året.

Elen för december, januari och februari kommer faktureras den första mars och priset nedan kommer gälla då, men som sagt; vi kanske får göra avstämmning och lägga på de faktiska kostnaderna.

————————Two updates:
Having now seen that December was much worse than expected (187.4 öre per kWh excluding other fees, note that below was included!), It shows that it is very difficult to predict electricity costs. If the actual costs for the electricity are significantly higher than the invoiced fees, it may be necessary to reconcile during the year.

The electricity for December, January and February will be invoiced on the first of March and the price below will apply then, but as I said; we may have to reconcile and add on the actual costs.